Alchymistův učeň

Přijeď hledat svůj kámen mudrců!

Věk
18+
Termín
14.–23. 8. 2020
Cena
od 4500 Kč
Přihlásit se

Při­jeď hle­dat to, co tě ve tvém ži­vo­tě na­pl­ňu­je – svůj ká­men mudr­ců.

Při­jeď za­žít de­vět dní her, ře­me­sel a dal­ších kra­to­chví­lí pro­vá­za­ných pří­bě­hem ve stře­do­vě­kých ku­li­sách.

Při­jeď se se­tkat se za­jí­ma­vý­mi a in­spi­ru­jí­cí­mi lid­mi.

Co všech­no mů­žeš za­žít

 • Hry, při kte­rých se po­ba­víš a mož­ná i tro­chu za­běháš.
 • Ži­vot ve stře­do­vě­ké ves­nič­ce.
 • Bu­dí­ček trou­be­ním rohu.
 • De­vět dní bez mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu.
 • Čas na to se za­sta­vit a za­mys­let.
 • Ře­mes­la pod ve­de­ním zku­še­ných mi­s­trů.
 • Ve­čer­ní ohně.
 • Hle­dá­ní své­ho Vel­ké­ho díla.
 • Pana pur­kra­bí­ho, pí­sa­ře, kata, ko­vá­ře, al­chy­mis­tu, hu­ba­tou ku­chař­ku.
 • Sdí­le­ní zku­še­nos­tí a ná­zo­rů.
 • Stře­do­vě­kou hos­ti­nu a láz­ně.
 • Blíz­ké se­tká­ní s koň­mi.
 • Kla­de­ní do­š­ků nebo šin­de­le.
 • Od­po­či­nek po dob­ře od­ve­de­né prá­ci.
 • Spa­ní na slá­mě.
 • Řepu.

Al­chy­mis­tův učeň už pro­bě­hl.

Po­kud tě za­jí­ma­jí fot­ky akce, na­jdeš je na na­šem Fa­ce­boo­ku.

V sou­čas­né době chys­tá­me dal­ší akci, Věk že­le­za! Více na webu Věku že­le­za.

Prak­tic­ké in­for­ma­ce

Kdy to bude?

14.–23. 8. 2020 Al­chy­mis­tův učeň trvá 9 dní, za­čí­ná v pá­tek vpod­ve­čer, kon­čí v ne­dě­li od­po­led­ne.

Kde to bude?

Ve stře­do­vě­ké ves­nič­ce u Zám­ku Ro­si­ce kou­sek od Brna.

Pro koho to je?

Na akci mů­žeš jet, po­kud ti bylo 18, ne­va­dí ti tro­chu si za­bě­hat a při tom se za­po­tit, chceš po­tkat nové lidi a baví tě o vě­cech pře­mýš­let.

Jak to bude pro­bí­hat?

Na ce­lou dobu akce máme na­plá­no­va­né růz­né ak­ti­vi­ty. Mů­žou to být růz­né hry, tvo­ři­vé čin­nos­ti jako ře­mes­la nebo prá­ce na údrž­bě a bu­do­vá­ní ves­nič­ky, dis­ku­ze a dal­ší. Ty na sebe na­va­zu­jí, pra­cu­jí se zku­še­nost­mi z před­cho­zích ak­ti­vit. Na­šim zá­mě­rem je dát ti mož­nost si vy­zkou­šet něco no­vé­ho a něco se tak o sobě do­zvě­dět.

Kdo to po­řá­dá?

Jsme dob­ro­vol­ní­ci z or­ga­ni­za­ce In­struk­to­ři Brno. Všich­ni jsme sou­čás­tí pro­jek­tu Tvrz, kte­rý se točí ko­lem stře­do­vě­ké ves­nič­ky v Ro­si­cích. Chceš o nás vě­dět více?

Kro­mě Al­chy­mis­to­va učně po­řá­dá­me na­pří­klad ře­me­sl­ný workshop Ře­mes­la na tvr­zi Ro­sic­ké nebo Tvr­zič­ky, na kte­rých se schá­zí­me a zkou­ší­me stře­do­vě­ká ře­mes­la a jiné čin­nos­ti.

Po­kud tě za­jí­má více, co všech­no Ro­si­cích dě­lá­me, po­dí­vej se na náš fa­ce­book.

Stře­do­vě­ká ves­nič­ka?

At­mo­sfé­ra je pro nás dů­le­ži­tá: Al­chy­mis­tův učeň se ode­hrá­vá ve stře­do­vě­kých ku­li­sách. Bu­de­me cho­dit v kos­tý­mech, žít v pro­sto­rách stře­do­vě­ké ves­nič­ky a udr­žo­vat ji v cho­du.

Ne­bu­de­me po tobě chtít, abys per­fekt­ně za­hrál/​a stře­do­vě­ké­ho ves­ni­ča­na. Před­stav si to tak, že ses na­jed­nou pro­pa­dl/​a do mi­nu­los­ti, se vše­mi zku­še­nost­mi, kte­ré máš.

Ne­chce­me si to taky dě­lat moc drs­né. Ně­ja­ké prá­ci se ne­vy­hne­me, ale ne­bu­de­me ot­ro­čit od sví­tá­ní do sou­mra­ku. Před­stav si to tak, že ob­čas bude tře­ba na­ští­pat dří­ví pro ku­chy­ni nebo po­moct s opra­vou doš­ko­vé stře­chy.

Zna­me­ná to ale taky, že po tobě bu­de­me chtít, abys na dobu akce od­lo­žil/​a mo­bil­ní te­le­fon.

Co spa­ní a hy­gi­e­na?

Spát bu­deš pod stře­chou ve vlast­ním spa­cá­ku. Hlav­ní pro­sto­ry jsou vy­stla­né slá­mou, ale pro aler­gi­ky máme i pro­sto­ry bez slá­my.

Vodu máme čis­tou z ko­hout­ku, na zám­ku je spla­cho­va­cí zá­chod, kam cho­dí­me, a bu­de­me se sna­žit, abys­te se moh­li ale­spoň tři­krát vy­kou­pat v tep­lé vodě. Po­kud ti ne­va­dí stu­de­ná voda, mů­žeš se mýt i čas­tě­ji.

Co budu po­tře­bo­vat?

Bu­deš po­tře­bo­vat spa­cák, ka­ri­mat­ku a tep­lé ob­le­če­ní na ven, u kte­ré­ho ne­va­dí, že se tro­chu ušpi­ní a na­čich­ne od kou­ře. Pro­to­že bu­de­me hod­ně času trá­vit ven­ku na slun­ci, vem si s se­bou na hla­vu šá­tek.

Zá­klad­ní kos­tým do­sta­neš. K němu si vem kalho­ty a boty, kte­ré ne­bu­dou moc ru­šit. Dob­ré jsou jed­no­ba­rev­né kalho­ty nebo kraťa­sy v ně­ja­ké ne­ut­rál­ní bar­vě (čer­né, hně­dé, šedé, kha­ki, …) a ka­na­dy, po­hor­ky, tma­vé te­nis­ky nebo san­dá­ly.

Ko­lik za to za­pla­tím?

Cenu akce si vo­líš pod­le sebe mezi 4500 Kč a 5000 Kč. Po­kud za­pla­tíš 5000 Kč, bu­de­me moct více in­ves­to­vat do údrž­by a vy­lep­še­ní ves­nič­ky, po­kud za­pla­tíš 4500 Kč, je to taky zce­la v po­řád­ku.

Z tvé­ho účast­nic­ké­ho po­plat­ku ti za­jis­tí­me jíd­lo, uby­to­vá­ní, kos­tým, a růz­né věci po­třeb­né pro pro­gra­my, kte­rých se bu­deš účast­nit, na­pří­klad ma­te­ri­ál pro ře­me­sl­né vý­rob­ky nebo píci pro koně.

Al­chy­mis­to­va učně po­řá­dá­me bez ná­ro­ku na ho­no­rář, pří­pad­né pře­byt­ky pů­jdou do fon­du údrž­by ves­nič­ky.

Jel/​jela bych, ale ne­vím, jest­li …

Po­tře­bu­ješ vě­dět více? Po­dí­vej se do sek­ce čas­to kla­de­ných do­ta­zů. A po­kud ani tam ne­na­jdeš od­po­věď na svou otáz­ku, na­piš nám.

Při­hláš­ka

Al­chy­mis­tův učeň už pro­bě­hl a není mož­né se na něj při­hlá­sit.

Po­kud tě za­jí­ma­jí fot­ky akce, na­jdeš je na na­šem Fa­ce­boo­ku.

V sou­čas­né době chys­tá­me dal­ší akci, Věk že­le­za! Více na webu Věku že­le­za.

Čas­to kla­de­né do­ta­zy

Chy­bí ti od­po­věď na ně­ja­kou tvou otáz­ku? Na­piš nám!

Kdo to pořádá?

Jedla

Na akci mám pod se­bou ře­mes­la, to zna­me­ná že se sta­rám aby jed­not­li­ví ře­me­sl­ní mi­stři měli pod­mín­ky ke své prá­ci. Sám se nej­ra­dě­ji vě­nu­ji vý­ro­bě nožů.

Byl jsem na prv­ním roč­ní­ku Tvr­ze v roce 1994 jako účast­ník. Od té doby se do Ro­sic z vět­ší­mi či men­ší­mi pře­stáv­ka­mi po­řád vra­cím, v po­sled­ních le­tech jako or­ga­ni­zá­tor.

Ko­lem zá­žit­ko­vé pe­da­go­gi­ky a In­struk­to­rů Brno se po­hy­bu­ji od roku 1993. Po­řá­dám spí­še akce za­mě­ře­né fu­tu­ris­tic­ky (Hi­Tech, 2001: Vesmír­ná odys­sea, 2010: Vesmír­ná odys­sea), Tvrz po­sa­ze­ná do mi­nu­los­ti je zdán­li­vě vý­jim­kou. Ve sku­teč­nos­ti mi jde o hle­dá­ní ne­stan­dard­ních ře­še­ní - buď těch no­vých, kte­rá tu ješ­tě ne­by­la, nebo těch, na kte­rá se již za­po­mě­lo. V mi­nu­los­ti jsem or­ga­ni­zo­val a lek­to­ro­val kur­zy zá­žit­ko­vé pe­da­go­gi­ky pro uči­te­le, pří­le­ži­tost­ně spo­lu­pra­cu­ji na po­řá­dá­ní zá­žit­ko­vých akcí s dal­ší­mi or­ga­ni­za­ce­mi jako Prázd­ni­no­vá ško­la Lip­ni­ce, z. s. a Čes­ká ces­ta spol. s r.o.

Vzdě­lá­ním jsem ky­ber­ne­tik. Pra­cu­ji na vý­zku­mu la­se­rů a přes­ných nor­má­lů času a dél­ky.

Rád cho­dím po ho­rách, spím ve sta­nu na sně­hu, jez­dím na kole, ly­žích, ap.

Ka­ma­rá­di o mě ří­ka­jí, že mám rád věci op­ti­ma­li­zo­va­né. Ne­vím, jest­li to je uráž­ka nebo li­chot­ka, ale nej­spíš je to prav­da.

mlok

Kdy­bys mě na akci hle­dal, nej­vět­ší šan­ci mě ulo­vit bu­deš mít v blíz­kos­ti koní. Sta­rám se o to aby všich­ni čtyř­no­zí ko­pýtka­tí i ti dvou­no­zí ko­lem nich se mo­ta­jí­cí zů­sta­li­ve sta­bil­ním po­čtu i sta­vu.

V ci­vil­ním ži­vo­tě se za­bý­vám vzdě­lá­vá­ním za po­mo­ci koní (HAE) – je to me­to­da, kdy skr­ze prá­ci s koň­mi po­má­há­me li­dem lépe vést lidi i sebe. Pů­vod­ním po­vo­lá­ním jsem ar­chi­tekt, se vše­mi mys­li­tel­ný­mi pro­fes­ní­mi de­for­ma­ce­mi. Také tré­nu­ji jezd­ce a koně a bu­du­ji náš malý sta­tek. Zá­žit­kov­kou s In­struk­to­ry Brno v růz­ných po­do­bách se za­bý­vám přes de­set let a stá­le mě to baví.

Tvrz byla mojí prv­ní akcí a v tom­to pří­pa­dě pla­tí beze zbyt­ku "Co Tvrz schvá­tí již ne­na­vrá­tí." stá­le jsem se vra­ce­la, až jsem ji na­ko­nec za­ča­la po­řá­dat.

Kuba

Na akci mě po­tkáš buď v ko­vár­ně nebo ně­kde ko­lem ku­chy­ně, jak se sna­žím ulo­vit něco k sněd­ku. Ob­čas taky umrav­ňu­ju koně, aby se vzá­jem­ně ne­se­žra­li.

V ci­vi­lu kří­sím k ži­vo­tu elek­tro­no­vé mi­k­ro­sko­py, cho­dím po ho­rách a šťou­rám do svě­ta oko­lo sebe, abych aspoň tro­chu po­cho­pil jak fun­gu­je.

Po­kud usly­šíš zpěv nebo ku­chař­či­no hu­bo­vá­ní, buď si jis­tý, že ko­vář ne­bu­de da­le­ko.

Tomáš

Na akci mě po­tkáš v roli mi­s­tra sed­lá­ře: za­bý­vám se vý­ro­bou opas­ků, bra­šen, ta­švic a ji­ných ko­že­ných vý­rob­ků. Taky mě mů­žeš na­jít na stře­še, na kte­rou tě na­u­čím klást doš­ky, nebo u ohně s ky­ta­rou.

Do po­řá­dá­ní zá­žit­ko­vých akcí jsem se pus­til te­pr­ve ne­dáv­no, ale s o to vět­ší ver­vou: Kro­mě Al­chy­mis­to­va učně or­ga­ni­zu­ju In­struk­tor­ský kurz, kte­rý tou­to do­bou fi­ni­šu­je. V ci­vil­ním ži­vo­tě jsem pro­gra­má­tor, ale sna­žím se, aby mě ne­u­r­čo­va­la jen má pro­fe­se. Za­jí­má mě na­pří­klad vy­prá­vě­ní pří­bě­hů nebo hry s hra­ním rolí. Rád ale taky vy­ra­zím s kros­nou na pár dní ně­kam ven.

Po­znáš mě pod­le dost ne­přeslech­nu­tel­né­ho smí­chu.

Veša

Moji nej­vět­ší ná­pl­ní na Tvr­zi je sta­rá­ní se o naši his­to­ric­kou ves­nič­ku, pře­de­vším je to o údrž­bě sta­veb. Neje­nom tak, aby na nás ne­spadly, ale aby si všich­ni účast­ní­ci akcí od­nes­li po­cit, že pro­ži­li pří­jem­ný čas ve stře­do­vě­ké ves­nič­ce. Po­kud vše klap­ne a bu­de­me po­bí­jet stře­chu šin­de­li, hle­dej mě s hla­vou vzty­če­nou.

Mimo Tvrz se ži­vím jako aj­ťák. Ve vol­ném čase mě láká snad vše, z čeho kou­ká kus pří­ro­dy. Cho­dit po ho­rách, sjíž­dět vodu, or­ga­ni­zo­vat ou­t­do­o­ro­vé akce, sta­vět la­no­vé pře­káž­ky. Stá­le jsem ak­tiv­ní skaut, ale už je to spí­še ad­mi­nis­tra­ti­va a pod­po­ra lidí v od­dí­lech. To ovšem nic ne­mě­ní na tom, že pár dní strá­ve­ných na tá­bo­ře, jsou fakt pec­ka zá­ži­tek.

Janek

K pro­jek­tu Tvrz i zá­žit­ko­vé pe­da­go­gi­ce jsem se do­stal ne­dáv­no a na té­hle prázd­ni­nov­ce budu po­pr­vé. Nejsem mis­tr žád­né­ho ře­mes­la, ale ur­či­tě mě mů­žeš po­tkat u ohně s ky­ta­rou.

V sou­čas­nos­ti do­kon­ču­ji stu­di­um uči­tel­ství češ­ti­ny, traj­dám po ho­rách, sna­žím se vést ro­ver­ský kmen a ob­čas se vy­skyt­nu na ně­ja­ké dře­vár­ně nebo šer­míř­ské akci.

Po­kud bys mě hle­dal tak buď pod­le ne­u­stá­lé­ho hvízdá­ní nebo v ně­ja­ké kom­pli­ko­va­né de­ba­tě.

Bětka

Ko­lem Tvr­ze se za­tím vy­sky­tu­ju jen krát­ce, mezi or­ga­ni­zá­to­ry jsem prv­ním rokem. Na žád­né ře­mes­lo ani prá­ci jsem se za­tím ne­za­mě­ři­la, tak­že mě spíš mů­žeš vi­dět, jak se mo­tám ko­lem a sna­žím se po­má­hat, kde je zrov­na po­tře­ba. Po­kud se ale zrov­na ně­kde pra­cu­je s krum­pá­čem, tak mě dost prav­dě­po­dob­ně uvi­díš tam, s krum­pá­čem mi to totiž fakt jde!

Ve 21. sto­le­tí stu­du­ju bi­o­lo­gii a trá­vím spous­tu času ven­ku, kde lo­vím ko­rý­še ced­ní­kem a zkou­mám růz­né bre­ber­ky. Nor­mál­ní jsem je­nom pří­le­ži­tost­ně …

Ji­nak po­kud by ses chys­tal pro­vá­dět ně­ja­ké bl­bos­ti a roš­ťár­ny, tak se mnou roz­hod­ně mů­žeš po­čí­tat! A kdy­by sis ná­ho­dou na akci ne­byl jis­tý, tak ta div­ná, vy­smá­tá a tro­chu po­trh­lá hol­ka jsem váž­ně já!

Hanka

Na akci vy­stu­pu­ju v roli klíč­ni­ce, ja­kési hos­po­dy­ně, kte­rá musí vě­dět o všem a ke vše­mu má ko­men­tář.

Na In­struk­to­ry na­hlí­žím zven­ku, Al­chy­mis­tův učeň je moje prv­ní oprav­du zá­žit­ko­vá akce, i když ko­lem Tvr­ze se ocho­mý­tám už pěk­ných pár let. Zpr­vu jako účast­ník, poz­dě­ji org, Pří­kop a jeho osa­zen­stvo mě uchvá­ti­ly a ne­pus­ti­ly.

V ci­vi­lu mo­men­tál­ně žiju ve Slo­vin­sku, chys­tám se za­kon­čit stu­di­um udr­ži­tel­né­ho pro­stře­dí bu­dov. Kro­mě ško­ly se vě­nu­ju ko­or­di­na­ci uni­ver­zit­ní­ho sbo­ru a zpě­vu tam­též, ly­žo­vá­ní, ku­žel­kám a lu­kostřel­bě.

Na akci mě po­znáš jako toho, kdo vstá­vá po­sled­ní.

Kontakt

Chceš se na něco zeptat? Napiš nám!

alchymista@instruktori.cz

Jsme aktivní i na Facebooku:

Sdílej!